Video

Modernizace a ekologizace zdroje Brno-Sever

 

Cílem projektu je zajištění stálé produkce spolehlivého a ekologického tepla pro Brno, zvýšení výroby energií v místním zdroji a v neposlední řadě dokončení jeho ekologizace. V souladu s dnešními nároky a trendy naše dlouhodobá snaha vede k aplikovaní technologií navyšujících využití obnovitelných zdrojů...

Rozbalit

Změny na teplárenském zdroji

Postupné snížení celkového výkonu

Výrazné snížení emisí SO2

Plánované parametry zdroje

Štepka jako obnovitelný zdroje energie

Proces výroby tepla

Zodpovědný přístup k obyvatelům a životnímu prostředí

ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI

EKOLOGIE

EFEKTIVNÍ VÝROBA TEPLA

MYSLÍME NA MÍSTNÍ OBYVATELE

Zvýšení energetické bezpečnosti

Díky realizaci nového projektu zvýšíme spolehlivost dodávek tepla a elektřiny do domácností. Vytápění štěpkou je totiž nejen levnější a šetrnější, ale i bezpečnější. Nikdo u tohoto procesu nemůže zavřít kohoutek, jako je tomu u plynu. Nové řešení zaručí zvýšení diverzifikace paliva a zajistí zásobování obyvatelstva energiemi při nouzových situacích, které se mohou týkat politického i ekonomického vývoje. Strategickou odpovědí na tyto možné vlivy je zajištění co možná nejrozmanitějšího energetického mixu z hlediska druhů surovin i zdrojů.

Ekologie

Naším dlouhodobým zájmem je podpora udržitelného rozvoje, který preferuje ekologicky šetrnější zdroj. Vznik nového bloku nám umožní nahradit palivo fosilního původu lokálním obnovitelným. Spalování biomasy za použití špičkových filtrů s elektrostatickými odlučovači znamená další krok k čistějšímu ovzduší a odvod spalin z biomasového kotle zajistí stávající komín. Díky renovaci bude provoz plně v souladu s nejpřísnějšími limity nejen ČR, ale také EU.

Efektivní výroba tepla

Snažíme se být společensky zodpovědnou firmou, naše zdroje využíváme s maximální efektivitou. Zavedením dalšího typu primárního paliva při maximálním využití moderních technologií a pokročilých ekologických řešení dále rozšiřujeme výrobu tepla a elektřiny kogeneračním způsobem. Tento proces je nejúčinnější cestou přeměny primární energie paliva na využitelnou energii. Navržené řešení také posílí flexibilitu zdroje i soustavy jako celku.

Myslíme na místní obyvatele

Obyvatelé v okolí nemusejí mít strach o zvýšenou dopravní zátěž při transportu suroviny. Zásobování bude probíhat pouze jednou během dne pomocí vlakové soupravy, a to v omezeném období. Od května do září bude zdroj zastaven, což znamená i omezení dopravy vleček se štěpkou. Oblast získá napojení nové bytové výstavby na centrální zásobování, podporu projektů jiných investorů a spoustu dalších aktivit. Při přestavbě zkultivujeme areál celého provozu a postaráme se i o zvelebení jeho okolí.

Dřevní štěpka

V energetice používáme pojem biomasa pro hmotu organického původu, kterou lze využít jako palivo. Jde o rostlinné zbytky, které vznikají při péči o lesní porosty a těžbě dřeva. Naším dodavatelem jsou Lesy města Brna. Štěpka má mnoho výhod. Její hlavní předností je obnovitelnost.

Rozbalit

Aktuality

Než začnou Teplárny pálit, budou vysazovat

9. 3. 2022

Pro Maloměřice a Obřany je připraven projekt náhradní výsadby. Namísto několika stromů, které kvůli rekonstrukci přímo v areálu pokácíme, doplníme zelení veřejná prostranství v obou sousedních městských částech. Nová zeleň tak může lépe sloužit k volnočasovým aktivitám zdejších obyvatel.

Více informací

Než začnou Teplárny pálit, budou vysazovat

Pro Maloměřice a Obřany je připraven projekt náhradní výsadby. Namísto několika stromů, které kvůli rekonstrukci přímo v areálu pokácíme, doplníme zelení veřejná prostranství v obou sousedních městských částech. Nová zeleň tak může lépe sloužit k volnočasovým aktivitám zdejších obyvatel. Vzhledem ke stávajícímu druhovému složení byly pod odborným dohledem arboristy a ve spolupráci se starostkou městské části, Ing. Klárou Liptákovou, k výsadbě zvoleny stromy, jako jsou bříza a borovice. Přibydou ale také druhy na první pohled svým květenstvím zajímavější pro oko, např. sakura, moruše a jabloň. Celkově bude provedena nová výsadba přibližně za půl milionu korun.

Na obrázku je znázorněna jedna ze tří částí plánované výsadby před areálem Tepláren.

Levnější i ekologičtější cesta k teplu

18. 8. 2021

V první vlně prací budou odstraněny staré kotle a v průběhu přestavby budou nahrazeny kotlem na zpracování dřevního odpadu. Samotné rozebrání původních kotlů potrvá přibližně čtyři měsíce. Teplo z nového štěpkového kotle by mělo být přiváděno do domácností už od podzimu v roce 2024.

Více informací

Levnější i ekologičtější cesta k teplu

V první vlně prací budou odstraněny staré kotle a v průběhu přestavby budou nahrazeny kotlem na zpracování dřevního odpadu. Samotné rozebrání původních kotlů potrvá přibližně čtyři měsíce. Teplo z nového štěpkového kotle by mělo být přiváděno do domácností už od podzimu v roce 2024.

Kromě toho, že se jedná o znovuobnovitelný zdroj  se navíc i odpad z takto vyrobeného tepla dá znovu využít – popel se dá například použít při rekultivaci, nebo třeba jako základ při opravě cest. Dopravovat se přitom do tepláren bude po železnici, která už do areálu vede. Dodávky dřevní štěpky zajistí Lesy města Brna.

Na jednu topnou sezónu vyjde přibližně 80 tisíc tun dřevního odpadu. Každý den tak do areálu přijede vlak s 20 vagóny.

Kromě ekologizace dojde doplněním výroby tepla pomocí spalování štěpky také k menší závislosti na plynu a tím i stabilizaci cen.

Výstavba biomasového zdroje už má zpracovatele projektu

10. 6. 2020

Výstavba biomasového zdroje už má zpracovatele projektu. Od 4.6.2020 na něm začala pracovat vysoutěžená společnost Complex Project, s.r.o. Dokončení projektové dokumentace je plánováno do konce září 2020.

Více informací

Výstavba biomasového zdroje už má zpracovatele projektu

Výstavba biomasového zdroje už má zpracovatele projektu. Od 4.6.2020 na něm začala pracovat vysoutěžená společnost Complex Project, s.r.o. Dokončení projektové dokumentace je plánováno do konce září 2020.

Co Vás zajímá

12. 5. 2020

V rámci veřejného představení projektu štěpkového zdroje dne 25. 11. 2019 byla s veřejností diskutována různá témata, ze kterých byly vysloveny dotazy a přísliby/závazky TB. V rámci kontroly plnění požadavků uvádíme jejich stav řešení. Vše ostatní již bylo uvedeno v sekci FAQ...

Více informací

Co Vás zajímá

  1. PALIVO

Doprava štěpky i odvoz popela bude probíhat vlakem. Co když však dojde k nějaké poruše nebo výluce na železnici?

Železniční doprava je na základě vydaných povolení jediný možný způsob dopravy štěpky. Poruchy na železnici podle sdělení Správy železniční dopravní cesty trvají nejdéle dva dny, takovou přetržku v zásobování bychom měli být schopni zvládnout. V případě delšího výpadku železniční dopravy nebude štěpkový zdroj provozován a využijeme záložní zdroje spalující zemní plyn.

Proč bude instalován drtič, když se má veškeré dřevo zpracovat rovnou v lese?

Na provozu Brno-Sever se opravdu dřevo drtit nebude a drtič nebude součástí technologie. Přivezená štěpka zde bude procházet třídící linkou, aby mohly být odděleny případné kovové částice a v případě, že se v surovině objeví příliš velké kusy štěpky, tyto budou odváděny do kontejnerů k likvidaci.

Je možné, aby nový zdroj spaloval i něco jiného kromě štěpky? Pokud by k tomu došlo, jsou nastaveny nějaké sankce?

Deklarujeme, že v nově instalovaném kotli nebude spalován jiný materiál než dřevní štěpka. Dle vyhlášky o podporovaných dřevinách pro energetické využití je kontrolou pověřena Státní energetická inspekce (SEI). Ta má právo udělit vysokou pokutu v případě neplnění stanovených podmínek.

  1. PLNĚNÍ PODMÍNEK PROVOZOVÁNÍ ZDROJE

Počítá hluková studie pouze s novými kotli nebo zohledňuje všechna instalovaná zařízení jako zdroj hluku?

Hluková studie, kterou zpracovala nezávislá společnost, potvrzuje dodržení hlukových limitů celého zdroje, tedy jak plynových kotlů, tak biomasového kotle. Nedojde k navýšení hladiny hluku oproti stávajícímu stavu. Kromě toho i podle nových podmínek stávajícího integrovaného povolení provozu (IPPC) bude prováděno pravidelné měření hluku stacionárního zdroje pro Krajskou hygienickou stanici a Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Jakým způsobem bude probíhat měření emisí a v jakých intervalech?

Do dalšího stupně přípravy projektové dokumentace zahrneme i řešení kontinuálního měření emisí.

  1. TECHNICKÉ DOTAZY

Co bude se starými zásobními nádržemi na mazut?

Nádrže jsou vyčištěné a prázdné. Teplárny Brno vyhodnocují možnosti, zda a jak je nějakým způsobem využít, či zda nebude výhodnější je zlikvidovat.

Různé dotazy k bezpečnosti skladování paliva.

Součástí technického řešení je:

  • hasící systém,
  • požární poplachová signalizace,
  • podtlakové skladování,
  • nebudou instalovány sušičky paliva.

Nový plynový zdroj nezatěžuje životní prostředí

23. 4. 2020

V posledních týdnech se v rámci diskuzí kolem projektu štěpkového kotle, kterým TB chtějí doplnit zařízení na výrobu tepla svého provozu Brno-sever na Obřanské, objevily pochybnosti o parametrech vypouštěných emisí právě z tohoto moderního teplárenského provozu. Teplárny Brno se proto rozhodly znovu nechat posoudit vliv dvou zdejších stávajících plynových kotlů na životní prostředí...

Více informací

Nový plynový zdroj nezatěžuje životní prostředí

V posledních týdnech se v rámci diskuzí kolem projektu štěpkového kotle, kterým TB chtějí doplnit zařízení na výrobu tepla svého provozu Brno-sever na Obřanské, objevily pochybnosti o parametrech vypouštěných emisí právě z tohoto moderního teplárenského provozu. Teplárny Brno se proto rozhodly znovu nechat posoudit vliv dvou zdejších stávajících plynových kotlů na životní prostředí, aby ověřily, že po třech letech od jejich spuštění nedošlo k žádné změně, a že jejich imise nadále nepřekračují zákonné limity. Nová rozptylová studie, zpracovaná nezávislou odbornou společností, potvrdila, že provoz teplárenského zdroje Brno-sever, a to ani v součtu se stávajícím imisním pozadím v městské části Maloměřice a Obřany, nepřekračuje v žádném z parametrů zákonem stanovené povolené hodnoty.

Exkurze na štěpkový zdroj odsunuta

15. 4. 2020

Připravená exkurze na štěpkový zdroj Teyschlova se z důvodu vládních epidemiologických opatření odsunula...

Více informací

Exkurze na štěpkový zdroj odsunuta

Připravená exkurze na štěpkový zdroj Teyschlova se z důvodu vládních epidemiologických opatření odsunula, ale stále na zájemce myslíme, a jakmile to bude možné, oznámíme náhradní termín.

Podpis memoranda na snížení CO2

5. 3. 2020

Dne 27. 2. 2020 jsme spolu s dalšími signatáři podepsali se Statutárním městem Brnem Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku k adaptaci na klimatické změny (SECAP)...

Více informací

Podpis memoranda na snížení CO2

Dne 27. 2. 2020 jsme spolu s dalšími signatáři podepsali se Statutárním městem Brnem Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku k adaptaci na klimatické změny (SECAP). Co to znamená? Aktivity Tepláren Brno budou i nadále směrovány na ekologické chování a zejména úspory CO2. I proto vzniká tento štěpkový zdroj.

Územní rozhodnutí už platí

21. 2. 2020

Teplárny Brno získaly další důležitý dokument, který přiblížil modernizaci provozu Brno-sever a doplnění jeho stávajících zařízení o kotel na výrobu tepla ze štěpky. Počátkem ledna bylo vydáno...

Více informací

Územní rozhodnutí už platí

Teplárny Brno získaly další důležitý dokument, který přiblížil modernizaci provozu Brno-sever a doplnění jeho stávajících zařízení o kotel na výrobu tepla ze štěpky. Počátkem ledna bylo vydáno územní rozhodnutí, které 30. ledna letošního roku nabylo právní moci.

O štěpce tištěně i na webu

19. 2. 2020

Odpovědi na nejčastější otázky o štěpce a novém zdroji, které zazněly na setkání s občany Maloměřic a Obřan, shrnul obsáhlý článek zveřejněný v únorovém čísle Zpravodaje místní radnice...

Více informací

O štěpce tištěně i na webu

Odpovědi na nejčastější otázky o štěpce a novém zdroji, které zazněly na setkání s občany Maloměřic a Obřan, shrnul obsáhlý článek zveřejněný v únorovém čísle Zpravodaje místní radnice. A všem, kteří se i nadále chtějí dozvídat co nejvíce podrobností o průběhu výstavby i následného fungování nového kotle na biomasu, usnadní cestu přímé propojení z webových stránek Maloměřic a Obřan sem. Najdete na www.malomerice.cz v sekci Aktuality pod názvem Ekologické teplo ze štěpky - stačí kliknout.

Proces výroby tepla

Proces výroby tepla

FAQ

Jak ovlivní modernizace provozu Brno-Sever dopravu v městské části? A navýší se kvůli nutným stavebním úpravám hlučnost a prašnost?

Jedná se vlastně o rekonstrukci a modernizaci části současného technologického provozu. Většina zásadních stavebních a montážních prací se tak uskuteční uvnitř stávajícího objektu kotelny. Potřebné demontáže a následné stavební práce budou probíhat podle určeného plánu, který je sestaven mimo jiné na základě podmínek pro výstavbu stanovených orgány státní správy. Krátkodobá omezení se týkají především provozu samotného teplárenského zdroje. Zatížena nebude ani doprava.

Modernizace zásadním způsobem život městské části neovlivní. Prováděných prací si většina občanů pravděpodobně ani nevšimne.

Proč bude na štěpku, a ne na zemní plyn?

Zemní plyn je stále fosilním palivem, zatímco dřevní štěpka je obnovitelný zdroj energie z místních zdrojů. Jasným trendem energetických koncepcí Evropskou unií počínaje přes Jihomoravský kraj či město Brno je jednoznačně ekologie a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na celkovém energetickém mixu. Štěpka také není zatížena například nákupem tzv. emisních povolenek, jejichž cena se v posledních letech extrémně zvyšuje. Instalace štěpkového zdroje znamená jednoznačně ekologické řešení, které naplňuje požadavek na využití obnovitelných zdrojů v centrálních systémech zásobování teplem ve velkých aglomeracích.

V této souvislosti je dobré zmínit i skutečnost, že realizací štěpkového zdroje dojde k diverzifikaci palivové základny. V současné době je pro výrobu tepla a elektřiny v Brně využíván především zemní plyn. Téměř třetina primárního paliva je nahrazena spalováním druhotných odpadů v zařízení pro energetické využití odpadů. Štěpka v budoucnu nahradí další významnou, téměř dvacetiprocentní, část zemního plynu. Dojde tak k podstatnému zvýšení energetické bezpečnosti teplárenských výrobních zdrojů. Případný výpadek v zajištění některého druhu paliva zákazník v podstatě ani nezaznamená.

Proč teplárny potřebují na Brno-severu nový, další kotel? Co konkrétně bude jeho instalace v provozu Brno-sever znamenat?

Stávající instalované kotle, které umožňovaly spalování mazutu nebo zemního plynu, jsou v provozu od osmdesátých let minulého století. Spalování mazutu bylo ukončeno již v roce 2011. Samotné kotle o součtovém výkonu téměř 150MW jsou z dnešního pohledu příliš velké a jejich využití není efektivní. Navíc jsou již z pohledu dnešních technických požadavků zastaralé.

Vzhledem k provozování systému centrálního zásobování teplem v Brně je nutné v Maloměřicích udržet instalovaný výkon zdrojů ideálně na úrovni 70MW. V roce 2016 společnost instalovala nové moderní plynové kotle o výkonu 30 MW. Je tedy zřejmé, že při další modernizaci zdroje není jednoduše možné staré kotle pouze odstavit. Musí se vybudovat další zcela nový zdroj o velikosti přibližně 40MW. Instalace nového kotle znamená tedy pouhou náhradu stávajícího zařízení novým, menším a modernějším, což přinese prodloužení životnosti zdroje a zvýšení bezpečnosti především v oblasti dodávek tepla pro město.

Bude vždycky dost štěpky? A nemůže se, po kůrovcové kalamitě, výrazně zvýšit její cena?

Dřevní štěpka je obnovitelným zdrojem právě proto, že se neustále přirozeně doplňuje. Kůrovcová kalamita je problém, který trápí především lesní hospodáře. V lesích a také u ostatních porostů se však bude hospodařit stále. Lesní společnosti budou nadále plnit svoje těžební plány a měkké smrkové dřevo nahradí jiné dřeviny. Stále bude nutné zajistit prořezávky a probírky, udržovat veřejnou zeleň. Před výsadbou nových porostů bude nezbytné odstranit spoustu pařezů. Část ploch se zalesňuje rychle rostoucími a odolnějšími dřevinami. Použitelného materiálu bude dostatek a obchod s dřevem a tedy i se štěpkou se nezastaví. Lze předpokládat, že i cena bude v budoucnosti přijatelná. Můžeme vycházet jen z toho, že cena štěpky se za posledních deset roků příliš nemění. Neovlivnila ji ani zvýšená poptávka v době přidávání štěpky k energetickému uhlí ani současné velké množství tzv. kalamitního dřeva.

V rámci přípravných prací k projektu provedly Teplárny Brno řadu nejrůznějších průzkumů na téma dřevní štěpka. Úzce spolupracují se společností Lesy města Brna, a. s. O posouzení aktuální situace a budoucích trendů požádaly přímo Ministerstvo zemědělství České republiky, sekci lesního hospodářství. Posouzení bylo navíc výsledkem spolupráce s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, státního podniku Lesy ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu. Všechna sdělení naznačují, že štěpky bude v dohledné době dostatek.

Jaká je životnost kotle na biomasu, kolik bude celý projekt stát a jaká je jeho návratnost?

Zařízení bude vybíráno tak, aby splňovalo všechny nejpřísnější požadavky na technologie používané jinde v Evropě pro tento typ kotle, což ukládá i legislativní povinnost užití nejlepších dostupných technik (tzv. BAT). Předpokládaná životnost zdroje bude reálně 20 let, což kvalitní údržbou lze ještě prodloužit.

Projekt na výstavbu nového zdroje si vyžádá investice ve výši více než 2 miliardy korun. Doba návratnosti by se měla pohybovat kolem patnácti let.

Jak je zajištěna doprava štěpky do tepláren a jak to ovlivní život v městské části? Zvýší se doprava a prašnost?

Veškerá „provozní“ doprava nejen paliva, ale i vyprodukovaného popele bude probíhat výhradně po železnici. V pracovních dnech by tak do Maloměřic během šestiměsíční topné sezony přijela jedna vlaková souprava s cca 20 vagony se štěpkou, která bude uložena v uzavřených kontejnerech. Žádná nákladní auta, ani žádný prach. Pro srovnání je možné uvést, že na překladovém nádraží v Maloměřicích Správa železniční dopravní cesty denně manipuluje s přibližně 1000 železničními vagony. Jeden vlak navíc nebude znamenat žádné významné zatížení.

Jak se bude se štěpkou manipulovat uvnitř areálu Tepláren a jak je zajištěno její skladování? Hrozí nebezpečí, že se uložená štěpka vznítí a dojde k požáru?

Vykládka proběhne „pod střechou“ a palivo bude složeno do krytého podtlakového skladu. Ten bude umístěn co nejdál od zástavby, až na hranici se sousedním areálem bývalých cementáren. Posun vagonů bude probíhat prostřednictvím elektrického vozíku. Vykládka vagonů proběhne přednostně dopoledne, rychle a bez zbytečného hluku.

Štěpka je přírodní matriál, u něhož teoreticky může dojít k zahoření. To je ve většině případů způsobeno delší dobou skladování a zahříváním vlivem tlení dřeva. Sklad v Maloměřicích je koncipován na maximálně osmidenní spotřebu: štěpka nebude „nehnutě“ ležet déle než jeden až dva dny. K tlení tedy ani nemůže dojít.

Moderní sklad dřevní štěpky bude ale samozřejmě vybaven elektrickou požární signalizací a systémem dalších opatření k eliminaci rizika vzniku požáru.

Jak je zajištěno skladování a odvoz popela?

Odpadní produkty budou skladovány v ocelových silech, která budou uložena na ocelové konstrukci. Objekt je umístěn nad trasou jedné z kolejí, která bude objektem procházet a z níž budou plněny vagóny. Odvoz popelovin bude probíhat rovněž výhradně po železnici maximálně jednou za týden.

Bude provoz biomasového kotle hlučnější než dosavadní plynové kotle, např. kvůli větrákům apod.?

Provoz biomasového kotle nijak nezvýší hlukovou zátěž provozu v Maloměřicích a přilehlém okolí, což potvrdila speciální hluková studie.

Jak se spalování štěpky projeví na emisích? Zhorší se ovzduší v Maloměřicích? Budou dostupné výsledky měření a bude měření kontinuální?

Spalování dřevní štěpky bude probíhat v nejmodernějším dostupném kotli. Také všechna ostatní zařízení zapojená do procesu výroby tepla a elektrické energie budou na nejvyšší úrovni. Spaliny jsou vedeny z kotle do elektrostatického odlučovače a poté do stávajícího komínu vysokého 217,5 m, žádný jiný se dostavovat nebude. Dávkování paliva bude ovládané automaticky podle požadavků zatížení kotle. Návrh kotle je proveden tak, aby tvorba plynných emisí byla maximálně potlačena.

Rozptylová studie podle požadavků platných k roku 2020 potvrdila, že spalování biomasy nebude mít vliv na životní prostředí.

Dřevní štěpka je obnovitelný zdroj energie, který se vyznačuje podstatně nižším obsahem uhlíku, než je tomu u fosilních paliv. Biomasa má zanedbatelnou koncentraci SO2 ve spalinách a neutrální bilanci CO2.

Do projektu jsme zahrnuli i kontinuální měření emisí, jehož výsledky bude možné po uvedení do provozu průběžně sledovat například na stránkách městské části nebo Tepláren Brno.

Nebude rekonstruovaný zdroj zbytečně velký?

Dimenzování teplárenského zdroje vždy souvisí s aktuální potřebou. V osmdesátých létech minulého století byla potřeba tepelné energie pro zajištění vytápění domácností výrazně vyšší, než je tomu nyní, čemuž odpovídal původní výkon maloměřického zdroje. Jedním ze základních cílů modernizace je reagovat na novou situaci na straně odběratelů a efektivně snížit instalovaný výkon. Celkový výkon pro provedení kompletní rekonstrukce, tj. po instalaci štěpkového zdroje, klesne na 70MW, tj. na necelých 39 % původní velikosti. V žádném případě se nejedná o „předimenzování“ tohoto zdroje.

Co z toho bude mít městská část?

Společnost Teplárny Brno se vždy snažila úzce spolupracovat s městskou částí Brno Maloměřice a Obřany. Namátkou lze vzpomenout na projekty z poslední doby, jako je například napojení nové bytové výstavby na centrální zásobování teplem a s tím spojenou podporu projektů jiných investorů, například ve formě přenechání pozemků pro výstavbu objektu sociálních služeb či realizaci jiných záměrů radnice městské části. Teplárny Brno i nadále počítají s podporou vybraných projektů v rámci městské části Maloměřice a Obřany. Vhodné aktivity budou hledat se zástupci místní radnice.

Bude zabráněno nežádoucímu proudění spalin v případě inverzních stavů v městské části?

V rámci veřejného představení projektu v listopadu minulého roku byla ze strany občanů městské části zmíněna situace, při níž došlo k proudění spalin z plynového kotle v nízkých vrstvách ovzduší. Vysvětlení této mimořádné situace je prosté - krátkodobé proudění spalin z horkovodních kotlů při inverzi nastalo na podzim roku 2016 při zkušebním provozu a seřizování nově instalovaných plynových kotlů. Smyslem zkušebního provozu bylo primárně seřízení spalovacího procesu a nastavení technologie v optimálních parametrech. To se podařilo a od této doby se již něco podobného nikdy v souvislosti s provozováním horkovodních kotlů v Maloměřicích neopakovalo. V případě štěpkového zdroje navíc ani k podobné situaci dojít nemůže. Spaliny budou odváděny komínem vysokým 217 m.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies